ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)

26192 Views  | 

ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)

ความคุ้มครองของ Product Liability Insurance

Product Liability Insurance ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย (Bodily Injury) หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage)
ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้ม
ครองตามกรมธรรม์ และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์

ความคุ้มครองของ Product Liability Insurance มี 2 แบบ
 
1.ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น (Occurrence ฺBasis)
   แม้การเรียกร้องให้ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนอาจเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้น ๆ หมดอายุแล้ว
 
2.ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น 
   (Claim-made Basis) แม้การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นสาเหตุของการเรียกร้องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาเอาประกันนั้น ๆ ก็ตาม
 
ในการพิสูจน์ความคุ้มครอง ผู้ที่บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหาย (Injured Party) ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ได้ว่า การบาดเจ็บหรือเสียหายดังกล่าวเกิดจากหรือเป็นผลมาจาก

ความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัย (Burden of proof falls on the injred party.)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย (Exposure Analysis)
1. ตัวผลิตภัณฑ์ (Product)  
2. การใช้งานของผู้บริโภค (End Use)
3. การควบคุมคุณภาพและการผลิต (Controls)
4. ประสบการณ์หรือสถิติความเสียหายในอดีต (Experience)
   ใบคำขอข้อเสนอประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability) 
  กดโทรคุยเลยดีกว่า : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy