ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน Fidelity Guarantee Insurance  

16918 Views  | 

Fedelity

 

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน  Fidelity Guarantee Insurance

 

สรุปความคุ้มครอง

บริษัทประกันตกลงให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันสำหรับความสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการฉ้อโกงหรือ การทุจริต ครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่กระทำ

โดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยโดยกระทำลำพังหรือร่วมมือกับคนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าวงเงินควารับผิดสูงสุดที่ระบุในกรมะรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขสำคัญคัญและความรับผิดชอบของกรมะรรม์

 บริษัทให้ความคุ้มครองความสูญเสียที่ค้นพบไม่เกินกว่าหนึ่งปี (12 เดือน )นับจากที่กรมธรรม์หมดอายุซึ่งความสูญเสียดัง


     กล่าว ต้องเกิดจากการฉ้อโกงหรืทุจริตในระหว่างงปีที่มีผลบังคับ


 บริษัทชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกินจำนวนที่มีความคุ้มครองหรือมีสิทธิ์ได้รับชดใช้โดยกรมธรรม์ประกันภัยหรือ


     โดยความคุ้มครองใดๆเท่านั้น
    

ข้อยกเว้นหลัก และเอกสารแนบท้าย

 ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการตรวจสต๊อกสินค้า


 ข้อยกเว้นค่าใช้ทางจดหมาย


 คำจำกัดความของการฉ้อโกงหรือการกระทำทุจริตให้หมายถึงการกระทำที่พนักงานมีความตั้งใจที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและหรือเพื่อประโยชน์ทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง


 ยกเว้นการฉ้อโกงหรือการทุจริตซึ่งกระทำก่อนวันมีผลบังคับของกรมะรรม์ประกันภัย


 ยกเว้นการฉ้อโกงหรือการกระทำทุจริตของบุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัตงานในทางการจ้างโดยผู้เอาประกันภัย

   ติดต่อตัวแทน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy