เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

 

ประกันสุขภาพเอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
(Major Medical) 
1,000,0005,000,000

*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป้วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
 
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)8,00012,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)16,00024,000
 
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล80,000200,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล10,00025,000
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,000
 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)100,000250,000
 
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)1,8004,500
 
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ประกันอุบัติเหตุส่วน่บุคคล (อ.บ.2)***100,000100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค2,0002,000
- ผู้ป้วยนอกแบบพลัส2,5003,000
- ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์3,0003,500
ความคุ้มครองสูติกรรม**
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
- การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย30,00030,000
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน60,00060,000
- การแท้งบุตร15,00015,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
- PA 200200,000
- PA 400400,000
- PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)900,000
 
BEYOND PERSONAL CARE PLAN (Annual)
TABLE OF ANNUAL SUBSCRIPTIONS (INCLUDES TAX AND STAMP DUTY)
ตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับรายบุคคล (รวมภาษี และอากรแสตมป์) อัตราเบี้ยประกันภัยต่อท่าน / ปี 

ผู้ป่วยใน / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL ONLY 

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate 
15 days - 562,48473,272
6 - 1030,24033,804
11 - 1521,97225,944
16 - 2021,58825,908
21 - 2523,22028,020
26 - 3023,14828,056
31 - 3524,74429,652
36 - 4027,48032,820
41 - 4530,64837,836
46 - 5036,57644,760
51 - 5543,53652,896
56 - 6053,32864,008
61 - 6568,71284,300

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค /
HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD CLASSIC 

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate 
15 days - 587,920105,071
6 - 1044,02951,047
11 - 1533,01239,733
16 - 2031,63838,471
21 - 2533,21840,518
26 - 3034,72642,529
31 - 3538,16046,422
36 - 4042,99452,213
41 - 4548,52260,179
46 - 5057,06870,375
51 - 5566,90682,109
56 - 6079,83697,143
61 - 6598,620121,685

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบพลัส / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD PLUS 

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 594,283111,434
6 - 1047,48354,489
11 - 1535,76142,494
16 - 2034,15140,983
21 - 2535,71843,017
26 - 3037,62145,423
31 - 3541,51449,776
36 - 4046,87356,091
41 - 4552,99164,647
46 - 5062,19175,498
51 - 5572,74987,951
56 - 6086,463103,770
61 - 65 106,097129,162

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD DELUXE

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate 
15 days - 5100,646117,796
6 - 1050,92557,942
11 - 1538,52245,254
16 - 2036,66343,496
21 - 2538,21745,517
26 - 3040,51548,318
31 - 3544,86853,130
36 - 4050,75159,970
41 - 4557,45969,116
46 - 5067,31480,621
51 - 5578,59193,794
56 - 6093,090110,397
61 - 65113,574136,639

แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม / OPTIONAL COVER 

สูติกรรม / MATERNITY COVER* 
อายุไม่เกิน 30 ปี / up to 30
ตั้งแต่อายุ 31 ปี ขึ้นไป / 31 and over
12,305
15,981
ประกันอุบัติเหตุ / PERSONAL ACCIDENT COVER (PA)
อายุ (ปี) / Ageวงเงินความคุ้มครอง / Sum insuredชั้นอาชีพ 1 และ 2 / Class 1-2ชั้นอาชีพ 3 และ 4 / Class 3-4
18 - 60200,000422929
 400,0008311,858
 900,0001,858-
61 - 65200,0004961,115
 400,0009912,229
 900,0002,229-
 

BEYOND PERSONAL CARE PLAN (Monthly)
TABLE OF MONTHLY SUBSCRIPTIONS (INCLUDES TAX AND STAMP DUTY)
ตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับรายบุลคล (รวมภาษี และอากรสแตมป์) อัตราเบี้ยประกันภัยต่อท่าน / เดือน

ผู้ป่วยใน / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL ONLY

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 55,2076,106
6 - 102,5202,817
11 - 151,8312,162
16 - 201,7992,159
21 - 251,9352,335
26 - 301,9292,338
31 - 352,0622,471
36 - 402,2902,735
41 - 452,5543,153
46 - 503,0483,730
51 - 553,6284,408
56 - 604,4445,334
61 - 655,7267,025
 

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบคลาสสิค / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD CLASSIC

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 57,3278,756
6 - 103,6694,254
11 - 152,7513,311
16 - 202,6373,206
21 - 252,7683,377
26 - 302,8943,544
31 - 353,1803,869
36 - 403,5834,351
41 - 454,0445,015
46 - 504,7565,865
51 - 555,5766,842
56 - 606,6538,095
61 - 658,21310,140
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบพลัส / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD PLUS

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมต / Ultimate
15 days - 57,8579,286
6 - 103,9574,541
11 - 152,9803,541
16 - 202,8463,415
21 - 252,9773,585
26 - 303,1353,785
31 - 353,4604,148
36 - 403,9064,674
41 - 454,4165,387
46 - 505,1836,292
51 - 556,0627,329
56 - 607,2058,648
61 - 658,84110,764
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD DELUXE

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 58,3879,186
6 - 104,2444,829
11 - 153,2103,771
16 - 203,0553,625
21 - 253,1853,793
26 - 303,3764,027
31 - 353,7394,428
36 - 404,2294,998
41 - 454,7885,760
46 - 505,6106,718
51 - 556,5497,816
56 - 607,7589,200
61 - 659,46511,387
 

แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม / OPTIONAL COVER

สูติกรรม / MATERNITY COVER *
อายุไม่เกิน 30 ปี / up to 30
ตั้งแต่อายุ 31 ปี ขึ้นไป / 31 and up
1,025
1,332
ประกันอุบัติเหตุ / PERSONAL ACCIDENT COVER (PA)
อายุ (ปี) / Ageวงเงินความคุ้มครอง / Sum insuredชั้นอาชีะ 1 และ 2 / Class 1 - 2ชั้นอาชีพ 3 และ 4 / Class 3 - 4
18 - 60200,0003678
 400,00070155
 900,000155-
61 - 65200,0004293
 400,00083186
 900,000186-
 

หมายเหตุ / REMARKS :

1. อัตราเบี้ยประกันข้างต้นเป็นอัตราที่รวมการจ่ายต่อเดือน ต่อท่าน / The Subscription the monthly amount per person covered.
 
2. การคำนวณอายุ ถือตามวันที่เริ่มกรมธรรม์ / Age is calculated as  the insured's age on the policy effective date.
 
3. การขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติมส่วนสูติกรรม จะสามารถทำได้ต่อเมื่อสามีและภรรยาสมัครเข้ารับประกันสุขภาพพร้อมกัน

    / Maternity cover is only available if a couple join at the same time.

 
4. ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า / For Maternity Benefits, policy holders must make an advance 

    payment for medical services.

 
 

ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัย                                                                                                        

เอกสารยืนยันความคุ้มครองเบื้องต้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์

  ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

  จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับ

  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์

  ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

 
 


เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Aetna Group Employee, We Care)
ประกันการเดินทาง
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า โอปอล
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แผนซันชายน์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เพอร์ซันนัลแคร์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์
ประกันสุขภาพเอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า แพลทินั่ม
ดูทั้งหมด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy