ประกันภัยเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์บริษัทรับประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครองใบคำขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัย
  บมจ.ไทยศรี ประกันภัย 
  บมจ.มิตรแท้ ประกันภัย
  บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย 
  บมจ.ประกันคุ้มภัย
  บมจ. เอไอจี ประกันภัย
  บมจ.ซับบ์ สามัคคีประกันภัย 
  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  บมจ.ทิพย์ประกันภัย
  บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  บมจ.วิริยะประกันภัย
  บมจ.เอฟ พี จี ประกันภัย
  บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับ นิติบุคคล 

1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น ประทับตรา
2. หนังสือรับรองบริษัทฯ
3. ภ.พ.20
4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport ผู้ลงนาม
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีต่ออายุ)

 

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับ บุคคลธรรมดา

1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น 
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport ผู้ลงนาม
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีต่ออายุ)    

 

Powered by MakeWebEasy.com