คุณสมบัติการเป็นตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 

ขั้นตอนการสมัครตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย

 

คุณสมบัติทั่วไปการสมัครเป็นตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย

1.ต้องเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตการเป็นตัวแทน/ นายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)
2.ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทน/ นายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา) และประกันชีวิต
3.มีหลักประกันตามระเบียบที่บริษัทกาหนด
 

คุณสมบัติตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัย (คปภ.)

 
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    
1.บรรลุนิติภาวะ
2.มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
3.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 
 ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
5.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6.ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย)
7.ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบ อนุญาต
8.ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ 
 ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
   

สมัครเป็นตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย

 
เอกสารสำหรับตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย คลิ๊กดูรายละเอียดประกอบ
 
1.สำเนาบัตรประชาชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาทะเบียนบ้านรับรองสำเนาถูกต้อง
3.ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ (ภาพถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาใบอนุญาตตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภาย (คปภ.)
5.ใบสมัครตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัย
  
เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกันตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย คลิ๊กดูรายละเอียดประกอบ
 
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาถูกต้อง
3.หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปคาร์บอน ( เงินเดือน 30,000 บาท) ขึ้นไป
4.หนังสือค้ำประกัน
  

เอกสารสมัครตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย

ลำดับที่

รายการเอกสารประกอบในชุดสมัครตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย

จำนวนรายละเอียดเพิ่มเติม
1. ใบสมัครตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย1 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ผู้สมัคร "
2. สัญญานายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)2 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " นายหน้า"
/และเซ็นแถบช่องว่างด้านล่างทุกหน้า
2.1 สัญญาตัวแทนประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)2 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ตัวแทน "
/และเซ็นแถบช่องว่างด้านล่างทุกหน้า
   - สัญญาค้ำประกัน2 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ผู้ค้ำประกัน "
   - หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย2 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ผู้รับมอบอำนาจ "
   - บันทึกข้อตกลง2 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ผู้ให้สัญญา "
   - หนังสือตกลงให้ความร่วมมือ2 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ผู้ให้สัญญา "
3. สัญญาให้บริการ1 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ผู้ให้บริการ "
4. คำรับรองการใช้ระบบสารสนเทศ1 ชุดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
ตรงช่อง " ผู้ให้คำรับรอง "
หมาายเหตุ : เอกสารประกอบชุดสมัครทั้ง 4 ข้อ ยังไม่ต้องระบุวันที่ 
 

ร่วมงานกับเรา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy