ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์

4251 จำนวนผู้เข้าชม  | 

LMG_TTT

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคเุทศก์
Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides
รับประกันภัยโดย : บมจ.แอล เอ็ม จี ประกันภัย

  1. บริษัทฯจะขยายความคุัมครองให้เป็นพิเศษสำหรับท่านสมาชิกคือ
    1.1 การเล่นสกี, การดำน้ำแบบ  Snorkeling,ผู้โดยสารเรือเร็ว (Speed Boat), บานาน่าโบท, เจ็ท  สกี,เรือลากร่ม,และชีวอร์กเกอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม ์
        1.2 ขยายความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษเป็นจาํนวนเงินสูงสุดถึง 60,000 บาท ต่อท่าน ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาล
             จากอุบัติเหตุในข้อ 2
   2. เบี้ยประกันภัยที่ขยายความคุ้มครองถึงการดำน้ำลึก (Scuba Diving) เป็นดังนี้
จํานวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)
(Number of travelers per year)
แผน 3 (รวม Scuba)แผน 4 (รวม Scuba)
200 - 300 คน62 บาท 72 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย(Conditions):

  1. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลกัษณ์อักษรให้บริษัทเก็บไว้ เพื่อเป็นหลกัฐานล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนการเดินทางโดยนำส่ง

         ข้อมูลเป็นไฟล์Excel มีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, PASSPORT No, ID No, AGE, DOB, ปลายทางและวัน ที่ เดินทาง มาที่ E-mail : TATour@lmginsurance.co.th หากไม่นำส่งรายชื่อ

         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครอง

     2. อายุที่รับประกัน 1 เดือนขึ้นไป
     3. ผเู้อาประกันภัยต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จาก ททท.

การคํานวณเบียประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย


 การคำนวณเบี้ยประกันภัย – บริษัทฯจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจาํนวน xxxxx บาท ซึ่งคิดจากอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามจำนวน


นักท่องเที่ยวขั้นต่ำ xxx คน ที่ได้ทำการตกลงกัน ไว้ณ วัน ส่งมอบกรมธรรม์


 การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย – บริษัทฯจะทำการสรุปจำนวนผู้เดินทางที่แท้จริงและปรับปรุงเบี้ย ทกุ ๆ 3 เดือน


 ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนที่ได้ตกลงกัน ไว้ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามจำนวน


นักท่องเที่ยวที่เกินจากจำนวนขายตามที่ได้ตกลงไว้ในอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มต้น สัญญา


 ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตกลงกัน ไว้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนต่างๆ

ข้อจำกัดอายุ : ุ นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 1 ปี ถึง 80 ปี


ผู้รับผลประโยชน์: กองมรดกหรือผู้มีสิทธิชอบด้วยกฎหมายของผู้เอาประกันภัย


ข้อยกเว้น : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผเู้อาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราและยา


เสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือทำ


ร้ายร่างกายตนเอง การเล่นหรือแข่งขนักกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์การ

จลาจล นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่หรือโดยสาร


รถจักรยานยนต์(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในกรมธรรม)์

*ทัวร์กิจกรรมเสี่ยงภัย (Adventure)คือการนำเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า ทวัร์ทั่วไป อาทิเช่น พายคายัค,การเล่นกระดานโต

คลื่น,วินด์เซิร์ฟ,แล่นเรือ, เจ็ตสกี,ล่องแก่ง,ล่องแพ,การดำน้ำที่ต้องใช้อากาศและเครื่องช่วยหายใจ, การไต่หน้าผา,การปีนเขา,การเดินบนสะพานเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้(Spider

Web Climbing), การเดินป่าที่ต้องค้างแรม,จักรยานเสือภเูขา,การขี่ม้าหรือขี่ช้าง,การขับขี่รถ ATV, การโหนตัวจากที่สูง (SkySliderbyropeor sling) หรือกระเช้าลอยฟ้า,

บันจี้จัมพ์

เอกสารประกอบการออกกรมธรรม์

1.สำเนาหนังสือจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยว

2.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคล)

3.สำเนาหนังสือรับีรองบริษัทฯ (กรณีนิติบุคคล)

4.สำเนา ภพ.20 (กรณีนิติบุคคล)

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
สนใจทำประกันภัยทัวร์
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้