แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ V Better Care

4814 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ V Better Care

ประกันสุขภาพที่พร้อม

เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลา

  ความคุ้มครอง เหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 770,000 บาท 
  ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาร.พ.ในเครือข่าย 500 แห่งทั่วประเทศ 
  ความคุ้มครองห้องผู้ป่วยในสูงสุด  4,500/วัน 
  สามารถต่ออายุได้ถึง  100 ปี 
  ดูแลสุขภาพเคียงข้างคุณด้วยความมั่นใจ ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม 
  ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท 
  ช่วยจ่ายค่ารักษาส่วนเกินสิทธิ์สวัสดิการ กับแผน Top-up เติมเต็ม 
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี330,000        550,000     770,000

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน (สูงสุดไม่ไกิน 365 วัน)

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room)จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน

2,500                      3,500                    4,500

 

จ่ายตามจริง

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา  ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  และค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง
ค่ายา  ค่าสารอาหารทางหลอดเลือก และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง
ค่ายา  และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง  จ่ายตามจริง
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด  ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม  ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม  และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  วิสัญญีแพทย์(Doctor fee) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะของผลประโยชน์หมวดที่ 4 จ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Suurgery) จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกิดขึ้นใน30วันก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง  ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง จ่ายตามจริง

ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู  หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)

 จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย10,000  ต่อปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา  รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000  ต่อปี
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000  ต่อปี
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล  โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง
ความรับผิดส่วนแรก20,000  /  50,000  ต่อปี
การเสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ  สายตา  การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)100,000

 

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม กรณีผู้ป่วยนอก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

(สูงสุด 1 ครั้ง / วัน ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี

1,000               1,500            2,500
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย 
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี  สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ   61 - 65 ปี  สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่า
  • หรือเทียบเท่าบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติจะคุ้มครองทันที  ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามและลงวันที่ที่ขอเอาประกันภัย
2.คนไทย - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นชื่อรับรองสพเนาถูกต้องในเอกสาร
3.ชาวต่างชาติ - สำเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือVisa หรือ work permit อย่างน้อย 1 ปี พร้อมเซ้นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
4.ใบยินยอมตัดชำระเบี้ยอัตโนมัติ (กรณีที่ให้ตัดชำระผ่านระบบของวิริยะ)
5.สลิปตัดบัตรเครดิต หรือหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย
6.เอกสารยินยอมรับข้อยกเว้น พร้อมลงนามและวันที่ (หากมี)
หมายเหตุ
-กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเซ้นลงนามในใบคำขอ
-ขอสำเนาสุติบัตรทุกเคสในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี
-ขอสำเนาใบมอบอำนาจ / ผู้แทนโดยธรรม(กรณีมีการเซ็นแทนผู้ปกครอง)
 
  โทร : 095 952 6514 
    

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้