ประกันภัยร้านค้า SME Smart Plan

2249 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยร้านค้า SME Smart Plan

ประกันภัยร้านค้า Jmart - SME Smart Plan  
 ประเภทกลุ่มธุรกิจร้านค้า
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
-สำนักงาน (ไม่มีการเก็บสินค้า)-ร้านค้าปลีกต่าง ๆ และสินค้าทั่วไป /เบ็ดเตล็ด 
 -

คลีนิคทุกประเภท

-ยกเว้นร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านขายแก็สและร้านขายสี
 -โรงพยาบาล-โรงรับจำนำ (ไม่รับประกันภัยสต๊อกสินค้า)
  -สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursing Home)-ร้านเสริมสวย / ธุรกิจความงามและสปา
-หอพัก (Domitory ) / อพาร์ทเม้นท์ / Guest House-ร้านซักรีด
-Fitness Center-ร้านถ่ายรูป
-สมาคม / สมาคม (ไม่รวมไนท์คลับ)-ร้านตัดเสื้อ
-โรงเรียนสอนพิเศษ / โรงเรียนสอนภาษา / โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์-ร้านอาหาร /ภัตตาคาร
 กลุ่มที่ 3 -โรงพิมพ์
 -ร้านเบเกอร์รี่ -โรงกลึงเหล็ก
 -ร้านให้เช่าวีดิโอ - ร้านกาแฟ
 -ร้านบริการด้านอินเทอร์เน็ตหรือเกมส์ - โชวร์ูมรถหรือร้านจา หน่ายรถยนต์
 -ร้านทำเส้นหมี่ -โชวร์ูมรถหรือร้านจา หน่ายมอเตอร์ไซค์
   -อู่ซ่อมรถยนต์
   -ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์ต่างๆ
  เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร)
 
จำนวนเงินเอาประกันภัย
กลุ่มธุรกจิที่1กลุ่มธุรกจิที่ 2กลุ่มธุรกจิที่ 3
500,0001,402.771,713.072,062.96
1,000,0002,200.992,820.522,352.31
2,000,0003,731.094,915.585,931.01
3,000,0005,262.267,010.648,508.64
5,000,0008,323.5311,199.6913,664.97
7,000,00011,063.8015,067.7418,499.23
10,000,00015,172.6020,868.2125,750.23
    สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 1 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 140 บาท
    สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 2 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 200 บาท
    สำหรับกลุ่มธุรกจิที่ 3 จำนวนเงนิเอาประกันภัยทเี่พิ่มขึ้นทุก100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้น 250 บาท
  ดาวน์โหลดแผนประกันภัยร้านค้า Smart Plan SME
   ความคุ้มครอง
1.ไฟไหม้ ฟ้าฝ่ารวมถึงแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
2.ภัยลมพายุภยัระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้า ท่วม) ภยัแผน่ ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใตน้้า หรือสึนามิภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากอากาศยาน
 ภัยจากควัน ภัยจากลูกเห็บ ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย(ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมืองศาสนา หรือลัทธินิยม)
3.คุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า
4.เงินทดแทนการสูญเสียรายได้กรณีที่ธุรกิจต้องหยุดดำเนินกิจการ
5.ประกันกระจกที่ติดตั้งถาวรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
6.การโจรกรรม การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ(จร.2)
7.ความเสียหายต่อตัวอาคารเช่น ค่าซ่อมประตูหน้าต่างรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือกุญแจ (เนื่องจากการโจรกรรม)
 8.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 9.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว
 10.เงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
11.ค่าใชจ้่ายค่าเช่าสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานชั่วคราวในระหว่างการซ่อมแซม กรณีที่สถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัย ข้อ1และ2 จนไม่สามารถดา เนินธุรกิจได้
 12.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาออกแบบกำหนดมาตรฐาน การประมูลและการควบคุมอันเกิดจากการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความเสียหาย
    เงื่อนไขการรับประกันภัย
   - แพ็คเกจนี้รับประกันเฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้นหน่ึงที่มีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังเป็นคอนกรีตทั้งหลังและจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50ล้านบาท
   - ข้อยกเว้นโดยสังเชป : 1.ภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้ายการนัดหยุดงาน
                                2. การแผ่รังสีการระเบิดของกัมมันตภาพรังสีอาวุธนิวเคลียร์

                                3.ทรัพย์สินที่ยกเว้น : เงินธนบัตร เช็ค ทองคำทองรูปพรรณ หรืออัญมณี ต้นฉบับหรือ สำเนาเอกสารแบบแปลนหลักทรัพย์เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาการรับประกันภัยเป็นราย ๆ ไปสำหรับ ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลายะลา ปัตตานี นราธิวาส
    บริษทั ฯ ขออนุญาตเข้าสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย
             - สำเนาบัตรประชาชน 
             - สำเนาใบอนุญาต (สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว) 
             - สำเนาใบโอนเงิน หรือ สำเนาใบตัดบัตรเครดิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514 
สนใจทำประกันภัยร้านค้า Smart Plan SME 
 สนใจสมัครเป็นตัวแทน 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้