ประกันภัยโควิด เอเชีย Covid Isolation2 (COISO2 555 )

4209 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยโควิด เอเชีย Covid Isolation2 (COISO2 555 )

ASIA COVID Isolation 2 (COISO2 555 )

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1. การเจ็บป่วยดวยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19500,000.-

2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    (คุ้มครองตั้งแต่วันแรก)

500,000.-
3. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19)500 บาทต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)

4. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   

  (คุ้มครองตั้งแต่วันแรก)

500 บาทต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)

555.-

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ และเบี้ยประกันภัย : ต่อคน

จำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมแล้วไม่เกิน (หน่วยเงิน: บาท)

 
เงื่อนไขความคุ้มครอง COVID Isolation 2
  - ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปีบริบูรณ์
  - สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิดทุกแผนของ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้ 1 คน / 2 กรมธรรม์
  - ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย

  - ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ

    และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา) ไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไม่เป็นโรคร้ายแรง

    ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

  - ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันและเวลาในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  - ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ
   1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต

   2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

   3. สมองถูกทำลายถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลัง 30 วันหลังจากวันที่สลบหรือหมดวามรู้สึก

Powered by MakeWebEasy.com