ประกันภัยสินมั่นคงไวรัสโคโรนา COVID 3 in 1

473 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสินมั่นคงไวรัสโคโรนา COVID 3 in 1

แผนประกันภัยสินมั่นคง แผนไวรัสโคโรนา COVID 3 in 1
ข้อตกลงความคุ้มครองแผน 1แผน 2

การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

สาหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี)

50,000100,000

การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

สาหรับการคุ้มครองโรคอื่นๆ

คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี)

10,00020,000

เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาล สาหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และโรคอื่นๆ วันละ (คุ้มครอง 30 วัน

ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

และสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี)

1,0001,000
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี สำหรับอายุ 1 -14 ปี300.-500.-
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี สำหรับอายุ 15 -99 ปี250.-450.-
โรคและระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง”
โรคที่ได้รับควำมคุ้มครองระยะเวลำที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซื้อประกันภัยครั้งแรก: 14 วัน

2. โรคอื่นๆ ได้แก่ 

โรคไข้หวัดใหญ่

- โรคมือ เท้า ปาก - โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ

  • โรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี่ - โรคคาวาซากิ
  • โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
  • โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น
  • โรคไข้สมองอักเสบ 
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 ซื้อประกันภัยครั้งแรก: 30 วัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พานักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี

  2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น

  3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา

   4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง

   5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับสนามบิน

       เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล

    6. ผู้ขอเอาประกันภัยทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกัน

    7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )

    8. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง

    9. ต้องรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น

   ดาวน์โหลดใบคำขอและรายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันภัยสินมั่นคง ไวรัสโคโรนา Covid 3 in 1
แผนประกันโควิดรวมอุบัติเหตุ
กำรคุ้มครองแผน 1แผน 2
1. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 1950,000100,000
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19100,0001,000,000
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)50,000100,000
   ค่ำเบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากรแสตมป์แล้ว)249.-849.-
เงื่อนไขกำรรับประกันภัย
  1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  3. ให้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยที่พักอาศัยในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
  4. คุ้มครองเฉพาะ การเจ็บป่วย และ การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น  
  5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19
  6. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง

  7. บริษัทขอสงวนสทธิ์การรับประกันภัยสาหรับบุคลากรที่ทางานในโรงพยาบาล และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน

      แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน

   8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (เกินกว่า 20 คน )

    9. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน (สาหรับกรมธรรม์ปีแรก)

    10. ผู้ขอเอาประกันภัยทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกัน

    11. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคาขอเอาประกันภัย “กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และอุบัติเหตุ”

         ให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน

        ข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid - 2019 ทั่วโลก

  ดาวน์โหลดใบคำขอและรายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันภัยสินมั่นคงโควิดรวมอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com