ประกันภัยเมืองไทยไวรัสโคโรนา (COVID-19) แผนยืนหนึ่ง

184 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเมืองไทยไวรัสโคโรนา (COVID-19) แผนยืนหนึ่ง

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) แผนยืนหนึ่ง
 ภาวะโคม่า* (Coma) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1,000,000 บาท
 ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เจอจ่ายจบ) 100,000 บาท
 เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)

  2. ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

      โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

  3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)

      ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

   4. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย

       นี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

   5. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   6. ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้ารายใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ

       บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   7. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

   8. ไม่รับประกันภัยอาชีพนักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

   9. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุ

       ทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    10. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาวะโคม่า*หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและสมองถูกทำลายถาวร และไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน เงื่อนไขการได้รับเงินคืน : ส่วนลด 200 บาท ในปีต่ออายุเมื่อไม่มีเคลม

อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

   ดาวน์โหลดรายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันภัยโควิดยืนหนึ่ง
  ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยแผนประกันภัยโควิดยืนหนึ่ง
สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com