รับสมัครตัวแทน นายประกันประกันวินาศภัย (บมจ.เอเชียประกันภัย)

606 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครตัวแทน นายประกันประกันวินาศภัย (บมจ.เอเชียประกันภัย)

รายละเอียดสมัครร่วมธุรกิจประกันวินาศภัยกับ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

เอกสารประกอบ

การสมัครเป็นตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย

 เอกสารประกอบการค้ำประกัน

การสมัครเป็นตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย

1.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งราชการออกให้ 1 ฉบับ1.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งราชการออกให้ 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว3.เอกสารประกอบอาชีพของผู้ค้ำประกัน
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ออมสิน/ธกส)3.1ข้าราชการสำเนาบัตรข้าราชการตั่งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า
5.สำเนาใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

3.2 พนักงานบริษัท/

     พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สลิปเงินเดือนฉบับจริงออกไม่เกิน 3 เดือน

(เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป)

6.สัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย3.3 เจ้าของกิจการ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน 1 เดือน

สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

สำเนาใบเสร็จเสียภาษีปีล่าสุด

7.สัญญาผู้แทนบริการ (กรณีสมัครตัวแทน)3.4 นิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน 1 เดือน

สำเนาใบเสร็จเสียภาษีปีล่าสุด

8.หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล  
9.แบบฟอร์มขอติดตั้งระบบ Online  
10.อื่น ๆ  
ดาวน์โหลดใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดใบออนไลน์
ดาวน์โหลดระเบียบตัวแทนนายหน้า
โทรมาคุยกันก่อน : 095 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com