ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Public Liability SME Package

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Public Liability SME Package

ความคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย
อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัยในระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครอง
ซึ่งระบุไว้ในกรมะรรมธรรม์ สำหรับ
1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ้บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อมรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1. ข้อ 2. ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องสินไหมทดแทนซึ่ง
  ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฏหมายให้กับผู้เรียกร้อง
3.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

Powered by MakeWebEasy.com