ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids

4240 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids

ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids

ข้อเสนอการประกันภัยสุขภาพเด็ก Super Kids

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง
(บาท)

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ.1
(รวมการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100%
ของทุนประกันภัย อ.บ.1)
100,000
การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง25,000
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค 
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย100,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง50,000
- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินต่อวัน) 
  ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน2,500
  ค่าห้อง ICU และค่าบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน5,000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง
โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วย
เฉพาะโรคที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
 
  1. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 
  2. โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) 
  3. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease) 
  4. โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส (Haemorrhagic conjunctivitis) 
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (OPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค 
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย10,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง1,000
โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (OPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วย
เฉพาะโรคที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
 
  1. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 
  2. โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) 
  3. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease) 
  4. โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส (Haemorrhagic conjunctivitis) 
การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองการรักษาทางด้านทันตกรรมสำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
สูงสุดต่อปี
2,000

เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (บาท)

สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 1 - 14 ปี4,300
 

เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด

เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดที่สำคัญ
 
1. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและแถลงสุขภาพ โดยการลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน

    ในการตกลงรับประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มคุ้มครอง เมื่อบรัษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย

 
2. คุ้มครองการเจ็บป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรค มือ เท้า ปากและโรคตาแดง

    หรือเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 
3. คุ้มครองการรักษาทางด้านทัตกรรม สำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ 

    จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 65 วันหลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ครั้งแรก

 
4. กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 
5. กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ที่ไม่ต่อเนื่อง กรมธรรม์ที่เกิดขึ้นใหม่จะนับเป็นกรมธรรม์ปีแรกโดยจะนำเงื่อนไขเรื่องสภาพ

    ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) มาเริ่มนับใหม่

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

    (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ เฉพาะโรค ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา

    15 วัน (Waiting period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการรักษาด้านทันตกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 65 วัน

    หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้