ประกันรถยนต์ประเภท 3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340

1880 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันรถยนต์ประเภท 3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340

 
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 
รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
รถพ่วงเพื่อการพทณิชย์พิเศษ รหัสรถ 540
เฉพาะควบเอกสารแนบท้าย ร.ย.ต. เท้านั้น

3
ร.ย.ต.

เงื่อนไขความคุ้มครอง และ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด  

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรหัสรถ 340รหัสรถ 540
  1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย300,000300,000 บาท /คน
      เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.10,000,00010,000,000 บาท / ครั้ง
  2.ความเสียหายต่อทรัพย์สิน2,000,0002,000,000 บาท / ครั้ง
    
ควมคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย  
     ร.ย.01 อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่       1 คน
                                            
ผู้โดยสาร  2 คน
   ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล                     3 คน
   ร.ย.03 การแระกันตัวผู้ขับขี่                 
100,000.00
100,000.00

100,000.00
200,000.00
-         บาท / คน
-         บาท / คน
-         บาท / คน
-         บาท / ครั้ง

 เบี้ยประกันภัย

     เบี้ยประกันภัยสุทธิ20,791.0012,375.00 บาท
     เบี้ยประกันภัยรวม22,336.2513,294.75 บาท
    เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.3,288.113,288.11 บาท
    เบี้ยประเภท 3 รวม พ.ร.บ.25,624.3616,582.86 บาท
 
หมายเหตุ :
  กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป ให้ส่วนลดกลุ่ม 10 %
อัตราเบี้ย พ.ร.บ.สำหรับรถพ่วงสำหรับขนส่งวัตถุอันตราย ใช้ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 37/2551
    การใช้รถส่วนบุคคล (รหัส 1.42)  อัตราเบี้ย 2,493.10 บาท
    การใช้รถรับจ้าง / ให้เช่า (รหัส 42/3.42) อัตราเบี้ย 3,288.11 บาท
เอกสารประกอบการแจ้งทำประกันภัย
สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม
สำเนาทะเบียนรถ
 
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (110) อายุรถไม่เกิน 10 ปี
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (110) อายุรถตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ดีดี 3,000
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ปิคอัพ (320) อายุรถตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ดีดี 3,000
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน  (320) ซ่อมอู่อายุรถไม่เกิน 7 ปี ปิคอัพจัดให้
ประกันภัยรถปิคอัพ ประเภท 3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
ประกันภัยรถปิคอัพ ประเภท 2 ประเภท 3  รหัสรถ 320 น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 3 ตัน
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 ประเภท 3  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  (รหัสรถ110 )
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท Plus รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110 กลุ่ม 3,4,5)
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท Plus รถยนต์ปิคอัพ  นำ้หนักไม่เกิน 3 ตัน (รหัสรถ 320)

Powered by MakeWebEasy.com