ประกันภัยสำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมัน

6155 จำนวนผู้เข้าชม  | 

OIl

   
 ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย

 ดาวน์โหลดใบโบรชัวร์   หน้า.1   หน้า.2    หน้า.3
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
SML
หมวดที่ 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คุ้มครองความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภันเป็นผลโดยตรง
จากความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ที่เกิดจากน้ำจากสาเหตุปัจจัยภายนอก
เช่น อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ภัยจากควัน ภัยยวดยานพาหนะ
ภัยอากาศยาน
เเละ อุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
อื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์
5,000,000 - 20,000,000 บาท 20,000,001 - 50,000,000 บาท50,000,001 - 100,000,000 บาท  
ภัยที่จำกัดความรับผิดเเละความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ระบุ ภายใต้หมวดที่ 1
1) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยจากกลุ่มภัยธรรมชาติ
1.1) ภัยน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1.2) ภัยลมพายุสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1.3) ภัยจากเเผ่นดินไหว 
       ภูเขาไฟระเบิดหรือ
       คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.4) ภัยจากลูกเห็บ
2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
    สำหรับภัยจากนัดหยุดงาน 
    การจราจล หรือการกระทำ
    อันมีเจตนาร้าย (ไม่คุ้มครอง
    การกระทำเพื่อผลทางการเมือง
    ศาสนา หรือลัทธินิยม)
3) การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอย
    การงัดเเงะ ซึ่งได้เข้าหรือออก
    จากอาคาร สถานที่ที่เอาประกันภัย
    การชิงทรัพย์ เเละปล้นทรัพย์
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4) ความสูญเสียหรือความเสียหาย
    ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
10% ของจำนวนเงินเอา
ประกันภัย เเละ
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
    สังหาริมทรัพย์กลางเเจ้ง
    อันเนื่องมาจาก ลมพายุ ฝน 
    ลูกเห็บ น้ำค้างเเข็ง หิมะ น้ำท่วม
    ทรายหรือฝุ่น
10% ของจำนวนเงินเอา
ประกันภัย เเละ
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ม(วงเงินคุ้มครองภัยน้ำท่วมเเละ
เเละลมพายุต่อสังหาริมทรัพย์
กลางแจ้งอยู่ภายใต้วงเงินจำกัด
ความคุ้มครองสำหรับภัยน้ำท่ว
เเละลมพายุ)
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(วงเงินคุ้มครองภัยน้ำท่วมเเละ
เเละลมพายุต่อสังหาริมทรัพย์
กลางแจ้งอยู่ภายใต้วงเงินจำกัด
ความคุ้มครองสำหรับภัยน้ำท่วม
เเละลมพายุ)
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(วงเงินคุ้มครองภัยน้ำท่วมเเละ
เเละลมพายุต่อสังหาริมทรัพย์
กลางแจ้งอยู่ภายใต้วงเงินจำกัด
ความคุ้มครองสำหรับภัยน้ำท่วม
เเละลมพายุ)
เงื่อนไขพิเศษ ภายใต้หมวดที่ 1
เงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลื่ยจากการ
ประกันภัยต่ำกว่า 80% ของมูลค่า
ที่เเท้จริง
คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนเเรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ภายใต้หมวดที่ 1
ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ 
ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ
10% ของความเสียหายเเละขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อครั้งเเละทุกครั้ง
อุบัติเหตุเเละภัยอื่นๆ ยกเว้น 
ไฟ้ไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากควัน
ภัยจากอากาศยน เเละภัยจากนัด
หยุดงาน การจราจล หรือการกระทำ
อันมีเจตนาร้าย 
3,000 บาท ต่อครั้งเเละทุกครั้ง
 
หมวดที่ 2 การประกันภัยเงิน (ปง.2)
คุ้มครองความสูญหายของเงิน
อันเกิดขึ้นจากการปล้นทรัพย์
การชิงทรัพย์ เเละสาเหตุใด ๆ
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นตาม
เงื่อนไข ปง.2
1.คุ้มครองการเงินภายใน
สถานที่เอาประกันภัย
ในเวลาทำงาน 
ซึ่งดูเเลโดยผู้รักษาทรัพย์
2.คุ้มครองความสูญเสีย
หรือเสียหายของเงินขณะขนส่ง
โดยพนักงงานรับส่งเงิน
(เส้นทางระหว่างสถานที่
เอาประกันภัยกับธนาคา
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุ้มครอง
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้งเเละ
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุ้มครอง
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้งเเละ
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ทั้งนี้เงินในลิ้นชักเก็บเงินคุ้มครอง
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้งเเละ
สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 
หมวดที่ 3 ความเสียหายต่อกระจก
คุ้มครองความเสียหาย
สำหรับการเเตก ของกระจก
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
กระจกตามที่ระบุไว้ในรายการ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ
ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ใรกรมธรรม์
 
10% ของจำนวนเงินเอา
ประกันภัย เเละ
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
 
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
SML
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย
อันเกิดเเก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายอันเป็นผลมาจาก อุบัติเหตุ
จากการประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่เอาประกันภัยเเละ
เกิดขึ้นในหรือมีสาเหตุจาก
การใช้สถานที่เอาประกันภัย
ไม่เกิน 100,000 ต่อ้หตุการณ์
เเละสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุ้มครองความเสียหายจากการ
เติมน้ำมันผิด 10,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ไม่เกิน 200,000 ต่อ้หตุการณ์
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุ้มครองความเสียหายจากการ
เติมน้ำมันผิด 15,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ไม่เกิน 300,000 ต่อ้หตุการณ์
เเละสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(คุ้มครองความเสียหายจากการ
เติมน้ำมันผิด 20,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ความเสียหายส่วนเเรกที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ภายใต้หมวดที่ 4
สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคภายนอก
3,000 บาท ต่อครั้งเเละทุกครั้ง
 
หมวดที่ 5 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ
เสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เเละอุปกรณ์
ประมวลผลข้อมูล (Electronic data
processing equipment) ที่ได้
ระบุไว้ในรายการทรัพย์สินย์
ที่เอาประกันภัย อันเนื่องจาก
อุบ้ติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
จากความเสี่ยงภัยทุกชนิด เช่น
ไฟฟ้าลัดวงจร ความสะเพร่าของ
พนักงานภัยจากอุบัติเหตุทาง
กายภาพอื่นๆ ที่ไม่ได้
ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
​ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
หมวดที่ 6  การประกันเครื่องจักร (Machinery breakdown)
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย
อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักร
ที่ตั้งอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย 
แและระบุไว้ในรายการทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก
การหล่อเเละการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
ไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความ
บกพร่องในการออกเเบบ 
ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือ
การติดตั้งด้านการฝีมือ การขาด
ความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุ
แห่งความสะเพร่าการกลั่นเเกล้ง
การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดใน
ทางฟิสิกส์การเเยกจากกันด้วย
กำลังเหวื่ยงจากศูนย์ถ่วงไฟฟ้า
ลัดวงจรพายุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งมิได้
ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
​ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
หมวดที่ 7 การประกันภัย หม้อกำเนิดไอน้ำเเละถังอัดความดัน
คุ้มครองความเสียหาย (เว้นเเต่ที่เกิด
จากอัคคีภัย) อันเกิดเเก่หม้อกำเนิด
ไอน้ำ หรือถังอัดความดันซึ่งระบุไว้ใน
รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
และทรัพย์สินอื่นของผู้เอาประกันภัย
อันเกิดขึ้นจากเเละเป็นผลจากการ
ระเบิดหรือการยุบเเฟบของหม้อกำเนิด
ไอน้ำหรือถังอัดความดันซึ่งได้ระบุไว้
ในกรมธรรม์ ในขณะที่หม้อกำเนิด
ไอน้ำหรือถังอัดความดันกำลังทำงาน
อยู่ตามปกติเท่านั้น
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เเละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
​ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
หมวดที่ 8 การประกันภัยซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
คุ้มครองกรณีหากลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัยได้
ไทำการฉ้อโกง ยักยอก
หรือทุจริต จำนวนเงินของ
นายจ้างผู้เอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้งเเละตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 

 

สนใจทำประกันภัยปั้มน้ำมัน
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้