ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound

7042 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound

แผนประกันภัย:  ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ(บุคคล-กลุ่ม) สำหรับลูกค้าทั่วไป 
ระยะเวลาคุ้มครอง:  1-60 วัน 
 CHUBB - ใบคำขอประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ (TA) 
: Chubb - รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ (TA) 

ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

สูญเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพ (อบ.1) 100,000200,000300,000400,000500,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล(เนื่องจากอบุัติเหต)ุ 100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
เบี้ยประกันภัยต่อวัน11152126324360
* ค่าเบี้ยประกันภัย/คน รวมอากรสแตมป์แล้ว 
คุณสมบัติผู้สมัคร/ เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.อายุ 1-75 ปี (อายุ 60-75 ปี รับประกันภัยสูงสุดไมเ่กิน  500,000 บาท/แผน 5) (อายุเศษเดือนมากกวา่ 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี) 
2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรงเช่น เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
 โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ/ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น 
3.กรณีชาวต่างชาติต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)/ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย (Work permit) 
4.เบี้ประกันภัยขั้นต่ำ (ไม่รวมอากรแสตมป์) สำหรับการออกกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท ต่อกรมธรรม์ 
5.สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
6.ระยะเวลาเอาประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้งของผู้ได้รับความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย           
 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 6
    6.1  กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้ได้ร้ับความคุ้มครองเดินทางออก 
          จากที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางนั้น และ ดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย
          หรือวันที่ และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไุว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
     6.2 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลทเี่ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นแแต่งแต่
          ผู้ได้ร้ับความคุ้มครองเดินทางถึงประเทศไทย หรือตามวันเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และดำเนินต่อเนื่องไป 
          จนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย หรือวันที่ และเวลา (24.00 น.) ตามทรี่ะบุไว้บนหน้า
          ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เอกสารการสมัคร
1. ใบคำขอเอาประกันภัย 
2. รายบคุคล : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รายกลุ่ม : แนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล-วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชน) 
3.กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit) / สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้