การขึ้นทะเบียนโดรน (Drone)

6306 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การขึ้นทะเบียนโดรน (Drone)

การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)

มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน ฝ่าฝืนโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเปิดให้ลงทะเบียนที่ สํานักงาน กสทช. สถานีตํารวจ หรือสํานักงานการบินพลเรือนฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ต.ค. 2560) มติที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้งาน Drone เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกัน ราชอาณาจักร โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุม กสทช. จึงมีคําสั่ง ดังนี้
1.ห้ามมีการบินโดรน (Drone) ทั่วประเทศไทย ยกเว้น มีการขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว หรือมีการขึ้นทะเบียน 
  ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
2.การขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก 
 (Drone)  ให้ดําเนินการ ดังนี้
 
2.1าวน์โหลดเอกสารขอขึ้นทะเบียน
2.2กรอกเอกสารวัตถุประสงค์การใช้งานให้ครบถ้วน
2.3เตรียมภาพถ่ายของ Drone ที่ลงทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครอง
2.4ลงทะเบียน ได้ที่
 
สํานักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพฯ สํานักงาน กสทช. ภาค - สํานักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.nbtc.go.th/
สถานีตํารวจทั่วประเทศ
 
3.ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2558 
 คมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก 
 ภายนอก (Drone) ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภท อากาศยานที่ควบคุม
 การบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกฎหมาย ระเบียบ 
 ประกาศ หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
4.ให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ดําเนินการขึ้น ทะเบียน
 ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค. 2560)
5.ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้