ประกันภัยเครื่องบิน

6932 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเครื่องบิน


การประกันภัยอากาศยานในบ้านเรายังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก สาเหตุหนึ่งมาจากอากาศยานที่ใช้งานในธุรกิจต่างๆ เช่ามาจากต่างประเทศ และมีประกันภัยติดมาด้วยกับสัญญาเช่าในรูปแบบต่างๆ ผู้

ประกอบการไม่ต้องมีภาระในการหาบริษัทประกันภัยเอง และไม่มีความยุ่งยากในการเจรจาหาเงื่อนไขการประกันภัยที่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ให้เช่าต่างชาติดำเนินการให้ทั้งสิ้น เรียกได้ว่าซื้อเหมาแบบ

เพ็กเก็จ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยที่รับงานประกันภัยเครื่องบินมานานกว่า 30 ปีแล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจการบินในอดีตไม่ค่อยเบ่งบานเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นการ

ประกันภัยด้านการบินจึงยังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไร ไม่เหมือนการประกันอัคคีภัย รถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว บริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจการบิน ไม่ว่าเล็ก กลาง หรือ

ใหญ่ จะเป็นการบริการในหรือนอกประเทศ โปรดติดต่อบริษัทฯ พร้อมแจ้งความต้องการของธุรกิจของท่าน และข้อมูลจำเพาะของธุรกิจ ข้อมูลนั้นจะแปรเป็นข้อเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่

กิจการของท่านได้ครอบคลุมมากที่สุด

การประกันภัยสำหรับการบิน มีรูปแบบหลักๆ ดังนี้
 
1.การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลำตัวอากาศยาน และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
Hull and Liability Insurance
 

  - คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อลำตัวอากาศยานที่ทำให้อากาศยานเสียหายทางกายภาพ หรือสูญเสียโดยสิ้นเชิง กรณีอากาศยานส่วนตัว เจ้าของอาจไม่ทำประกันภัยในส่วนลำตัวอากาศยาน

    เช่น ผู้มีฐานะดีทั้งหลายที่ขับขี่พาหนะราคาแพง การดูแลทรัพย์สินของตนถือว่าอยู่ในระดับเยี่ยมจึงขอรับความเสี่ยงไว้เอง กฎหมายไม่ได้มีการบังคับว่าต้องทำประกันภัย ส่วนอากาศยานที่

    เช่ามานั้น ในสัญญาเช่าต้องมีการกำหนดให้มีการประกันภัยลำตัวอากาศยานไว้อย่างแน่นอน

   - คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอากาศยาน จากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยานและก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ

     ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น และ บุคคลที่สามในที่นี้จะไม่รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ

  - คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้โดยสาร ในขณะที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัยรวมทั้งสัมภาระต่างๆ ผู้โดยสารในที่นี้มีความหมายในเชิงพาณิชย์

    ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ (บุคคลเหล่านี้หากมีตั๋วผู้โดยสารจะถือว่าเป็นผู้โดยสาร)

2.การประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน
Hull War Insurance
 

ปัจจุบัน ภัยก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่ใด ดังนั้นอากาศยานโดยเฉพาะที่มีการเช่ากับสถาบันการเงิน มักมีเงื่อนไขให้จัดทำประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน

เพื่อลดความเสี่ยงภัยให้กับผู้ให้กู้กรมธรรม์ดังกล่าว คุ้มครองความสูญเสีย / เสียหายของลำตัวอากาศยานจากภัยสงครามและการก่อการร้าย และการข่มขู่ การจี้ปล้นอากาศยาน
 

3.การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามจากภัยสงคราม (ส่วนที่เกินจากกรมธรรม์หลัก)
Aviation War, Hi-Jacking and Other Perils Excess Liability Insurance
 

การประกันภัยประเภทที่ 1 ความรับผิดชอบจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการปกติและไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แต่จะมีวงเงินจำกัดความรับผิดเรื่องภัยการก่อการร้ายอยู่ส่วน

หนึ่ง แต่การประกันภัยประเภทที่ 2 จะรับผิดชอบเฉพาะลำตัวอากาศยานจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ดังนั้นความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทที่ 3 นี้ จะเป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม

ส่วนที่เกินจากวงเงินจำกัดความรับผิดชอบการก่อการร้ายในกรมธรรม์ประเภทที่ 1 แต่จะเป็นวงเงินจำกัดความรับผิดจำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ หรือผู้ให้เช่า หรือ

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่ออุดช่องโหว่ของความรับผิดทั้งหมดจากภัยก่อการร้าย
 

4.การประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ
Personal Accident Insurance for air crews
 

การประกันภัยในประเภทที่ 1 -3 จะไม่คุ้มครองนักบินและลูกเรือของผู้ประกอบการ ขอบเขตความคุ้มครองขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของสายการบิน หรือเจ้าของอากาศยาน หรือเจ้าของ

ธุรกิจ อาจจะเป็นช่วงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ความคุ้มครองหลักจะเป็นการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล
 

5.การประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน
Loss of Licence Insurance
 

ธุรกิจการบินในปัจจุบันมีการจัดทำประกันภัยประเภทนี้เป็นสวัสดิการให้แก่กลุ่มนักบิน โดยสายการบินเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด หรือออกค่าใช้จ่ายบางส่วนและ

ให้นักบินสมทบอีกบางส่วน ในบางประเทศสมาคมนักบิน หรือสหภาพนักบินได้ร่วมมือกันจัดประกันภัยในกลุ่มของตนเอง อนึ่งนักบินสามารถซื้อประกันภัยเดี่ยวเพื่อเป็นหลักประกันของตนเอง

ก็ได้ ความคุ้มครองหลักจะเป็นการชดเชยตามทุนประกันภัย กรณีนักบินถูกถอดถอนใบอนุญาตการบินจากการไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ ไม่ว่าจากเหตุความเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม
 

6.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับผู้ให้บริการด้านการบิน
Aviation Premises, Hangarkeepers and Products Liability Insurance
 

ผู้ให้บริการด้านการบิน ได้แก่ ผู้บริหารสนามบิน เจ้าของสนามบิน ผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ความคุ้มครองหลัก จะเป็น

ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สามจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น โดยจะรับผิดชอบตามวงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในการทำ

ประกันภัย


จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด คงจะเป็นการจุดประกายความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยเครื่องบิน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย จะมีโอกาสได้เสนอการประกันภัยให้แก่ท่านในอนาคตอันใกล้นี้

 
 
 
    ใบคำขอเอาประกันภัยเครื่องบิน (Hull and Liability Insurance Application)
 
   ใบคำขอเอาประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน (Loss of Licence Insurance Application)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้