ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

14242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล
 
ซึ่งวินาศภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเรือและสินค้าที่บรรทุกในเรือ 
การประกันภัยทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.การประกันภัยตัวเรือ ( MARINE HULL INSURANCE )
2.การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ( MARINE CARGO INSURANCE )

แต่ปัจจุบันระบบการขนส่งสินค้ามิได้จำกัดเฉพาะเพียงการขนส่งโดยทางเรือเท่านั้น แต่มีทั้งการขนส่งด้วยยานพาหนะแบบอื่นๆ ด้วย เช่น รถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน ประกอบกับความต้องการของ

ผู้เอาประกันภัยมีเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ มิได้ต้องการขนส่งทางทะเลเท่านั้นแต่ยังต้องการให้คุ้มครองตลอดระยะเส้นทางจากต้นทางโดยผู้ขายไปสู่ปลายทางของลูกค้า

เอกสารสำคัญในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
เอกสารสำคัญๆที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่
1.ใบกำกับสินค้า (INVOICE) เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อแสดงเจตนาการขายสินค้า ในเอกสารฉบับนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ 
 คุณลักษณะและราคาของสินค้าที่ส่ง รวมทั้งเงื่อนไขของการซื้อขาย
2.ใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING) เป็นหลักฐานแสดงถึงการทำสัญญาขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทเรือและผู้ส่งสินค้า (ผู้ขายสินค้า) 
 เอกสารนี้นอกจากจะเป็นสัญญาการขนส่งสินค้าแล้ว ยังถือว่าเป็นใบรับสินค้าเพื่อทำการขนส่ง ซึ่งบริษัทเรือเป็นผู้ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
3.ตั๋วแลกเงินหรือดร๊าฟ (BILL OF EXCHANGE) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าเป็นผู้สั่งจ่าย โดยสั่งให้ผู้ซื้อสินค้าจ่ายเงินค่าสินค้าแก่บุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน 
 หรือตามคำสั่งของของบุคคลดังกล่าวนั้น
4.กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ( MARINE CARGO INSURANCE POLICY )
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า
 เงื่อนไขการซื้อขายซึ่งเป็นเงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ในการค้าระหว่างประเทศ ราคาซื้อขายที่กำหนดขึ้นโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้
1.CI.F. (COST, INSURANCE AND FREIGHT) ราคาสินค้า + ค่าระวางเรือเดินสมุทร + ค่าประกันภัย
2.F.O.B. ( FREE ON BOARD ) ราคาเฉพาะค่าสินค้าอย่างเดียว
3.C & F (COST AND FREIGHT) ราคาสินค้า + ค่าระวางเรือเดินสมุทร
เงื่อนไขความคุ้มครอง
 เงื่อนไขการประกันภัยขนส่งสินค้าของสถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน ( London Underwriter ) ที่ร่างขึ้นมาใหม่ มีดังนี้ คือ
1.Institute Cargo Clauses ( A ) - ICC ( A ) ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยทุกอย่าง ยกเว้น ที่ระบุในข้อยกเว้น
2.Institute Cargo Clauses ( B ) - ICC ( B ) นอกจากความคุ้มครองตาม ICC ( C ) แล้ว ยังรวมความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าถูกน้ำทะเลซัด
 ตกเรือไป น้ำจากแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือน้ำรั่วไหลเข้ามาในเรือ ในยานพาหนะ ในระวางหรือในตู้ลำเลียง หรือในสถานที่เก็บสินค้า สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง
 เพราะ ตกจากเรือ หรือจากการขนขึ้นลงจากเรือหรือยานพาหนะ
3.Institute Cargo Clauses ( C ) - ICC ( C ) คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) เนื่องจากเพลิงไหม้ , ระเบิด , เรือเกยตื้น , จมหรือล่ม , ยา
 พาหนะทางบกพลิกคว่ำ , หรือตกราง , เรือหรือยานพาหนะชนหรือโดนกับวัตถุอื่นใด , การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย ,
 ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม , สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล
ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ คือ
1.ข้อยกเว้นทั่วไป
2.ข้อยกเว้นความไม่สมบูรณ์และความไม่พร้อมออกเดินทะเล
3.ข้อยกเว้นภัยสงคราม
4.ข้อยกเว้นการนัดหยุดงาน
เอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
1.กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับ (Original ) หรือใบรับรองการทำประกันภัยตัวจริง
2.ใบอินวอยซ์ตัวจริง หรือสำเนา พร้อมทั้งใบแสดงปริมาณหรือคุณภาพเฉพาะของสินค้า
3.ใบตราส่งรับขนสินค้า ( Bill of Lading ) หรือสัญญาการรับขนส่งสินค้าตัวจริง
4.ใบรายงานการสำรวจความเสียหาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงจำนวนความเสียหายหรือสูญหาย ( Wharf Survey Note )
5.เอกสารแสดงการตรวจสอบปริมาณและน้ำหนัก ณ จุดหมายปลายทาง
6.สำเนาหนังสือโต้ตอบระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทผู้รับขนสินค้าหรือฝ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
7.หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันภัยภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ ( Claim Bill )
บริษัทไม่รับประกันภัย สำหรับประเทศที่ถูกกีดกันในทางการค้าระหว่างประเทศ ( Sanction Countries ) มีดังนี้Cambodia , Myanmar , North Korea , Somalia , Cuba , Libya ,
 
Lebanon , Iraq , Afghanistan , Nicaragua ,Former Countries of USSR , Former Countries of Yugoslavia และประเทศที่ถูกประกาศชื่อภายหลัง

สแกนเพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 095 - 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้