ประกันภัยตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

13421 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Mittare_Oil_Gas

ประกันภัยความรับผิดตามกกหมายกิจการควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

กิจการควบคุมประเภทที่ 1
   สามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ

กิจการควบคุมประเภทที่ 2
  เมื่อจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

กิจการควบคุมประเภทที่ 3
  ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้

ประเภทกิจการควบคุม
- ถังขนส่งน้ามัน
- คลังน้ามัน
- สถานที่เก็บรักษาน้ามัน
- สถานีบริการน้ามัน
- ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ

กิจการควบคุมประเภทที่ 3 น้ามันกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ
1.ถังขนส่งน้ำมัน10.ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว19.ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
2.คลังน้ำมัน11.คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว20.คลังก๊าซธรรมชาติ
3.สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม12.สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ21.สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
4.สถานีบริการน้ามันประเภท ก13.สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ22.สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
5.สถานีบริการน้ามันประเภท ข14.สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว23.ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
6.สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง15.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
7.สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง16.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่สอง
8.สถานีบริการน้ามันประเภท ฉ17.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
9.ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ18.ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
 

ประเภทกิจการ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนด)

เบี้ยประกันภัย
รวมภาษีอากร

1.สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 หมายถึง โรงงานขนาดใหญ่

1,500,000

3759.98

2.สถานีบริการน้ำมัน

   - ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ่ ถังเก็บน้ำมันต้องใต้ดิน

2,000,000

4297.12

   - ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย ถังเก็บน้ำมันต้องใต้ดิน

3. สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่ 2 
    หมายถึง ปั้มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ ถังน้ำมันเก็บไว้บนดิน

1,000,000

3,841.30

4. สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่ 2 
    หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่ 

500,000

2,793.77

5. ระบบการขนส่งทางท่อ - ระยะการขนส่งน้ำมันทางท่อมีความยาวทั้งสิ้น ( โปรดระบุ)...กิโลเมตร

    5.1 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร

1,000,000

3,142.59

    5.2 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร

2,000,000

5,341.44

    5.3 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 30 กิโลเมตร

3,000,000

7,542.43

    5.4 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 40 กิโลเมตร

4,000,000

9,427.77

    5.5 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร

5,000,000

10,824.12

    5.6 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวเกินกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป

5,000,000

14,140.59

6. คลังน้ำมัน หมายถึง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 5,000 ลิตรขึ้นไป

25,000,000

ติดต่อเรา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น (ตราประทับถ้ามี)
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
3.หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
4.ภ.พ.20
5.ภาพถ่ายสถานทีเอาประกันภัย
 

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6 ประเภท

 1. ประเภท ก

      ได้แก่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ

      กำหนดและเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)

2.ประเภท ข

     ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดและเก็บน้ำมัน

    เชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)

3.ประเภท ค มี 2 ลักษณะดังนี้

    3.1 ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมัน

    เชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกันไม่เกิน 2 ถัง อีกด้วยก็ได้ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)

   3.2 ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บ

    น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณไม่เกิน 5,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน อีกด้วยก็ได้ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)

    การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น

 4. ประเภท ง

   ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)

   การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง ให้เก็บ ได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง

5.ประเภท จ มี 2 ลักษณะ ดังนี้

  5.1 ลักษณะที่ 1 ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

                         ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)

5.2 ลักษณะที่ 2 ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตร ขึ้นไป และเก็บน้ำมันเชื้อ

                      เพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก หรือเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ใน

                       ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)

6. ประเภท ฉ 

   สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่อากาศยาน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

| สนใจทำประกันภัยมิตรแท้
สำนักงาน GA-9M พัฒนศักดิ์ สายศรี
โทร : 095 952 6514
Line OA :@088wfvaj
https://lin.ee/HJ6NMOm
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้