ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย

12750 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย


ประกันภัยทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมี 3 ประเภทให้ท่านเลือกสรร โดยให้ความคุ้มครองครอบคุลมถึง ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สต็อกสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 
ประเภทกรมธรรม์
ประกันภัยทรัพย์สิน :
ให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
ประกันภัยอัคคีภัยมาตรฐาน
ประกันภัยอัคคีภัยและภัยเพิ่มพิเศษ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟป่า ระเบิด และภัยเพิ่มพิเศษ รวมถึง ภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำ ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
xxx
ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติภัยจากภายนอก
  x
ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มในประกันภัยทรัพย์สิน (Property Sub-Section)
 
ประกันภัยโจรกรรม
 
ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของท่าน อันมีสาเหตุความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก

• ความสูญเสีย หรือ ความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

• ความเสียหายของตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 
โดยประกันภัยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้ :

• การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ (จร. 1)

• การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมถึง การชิงทรัพย์ และ การปล้นทรัพย์ (จร. 2)

• การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมถึงการชิงทรัพย์ และ การปล้นทรัพย์ (จร. 3
 
ประกันเงิน

ให้ความคุ้มครองถึงการสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินอันมีสาเหตุมาจาก

• ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ( ในเวลาทำการ )

• ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ( นอกเวลาทำการ )

• ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ( ระหว่างขนส่ง )

• ความสูญเสียต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย
 
โดยประกันภัยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้ :
 

• แบบที่ 1 -- ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.1 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

• แบบที่ 2 -- ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.2 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น รวมทั้งความเสียหายจากการลักทรัพย์
 
                 ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย เป็นต้น

• แบบที่ 3 -- ความคุ้มครอง ตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.3 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น และยังขยายรวมถึง การฉ้อโกงหรือ
 
                 ยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือ ผู้รักษาเงิน ซึ่งสามารถค้นพบภายใน 3 วันทำการ

ประกันภัยกระจก

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ ความเสียหายของกระจก และ กรอบกระจก ตัวอักษร สิ่งประดิษฐ์ตกแต่ง อันสืบเนื่องจากการที่กระจกแตก หรือเนื่องจากสารเคมี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดย
 
อุบัติเหตุ หรือจากการปองร้าย
 
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ให้ความคุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายต่อการหยุดชะงักของธุรกิจอันมีผลทำให้เกิด :-

1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (Increase in Cost of Working) และ

2) การลดลงของรายได้ (Reduction in Turnover)
 
ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวจะต้องเป็นผลต่อเนื่องจากความสูญเสียหรือ เสียหายต่อทรัพย์สินตามกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินหลักก่อน (ประกันภัยอัคคีภัยมาตราฐาน, ประกันภัยอัคคีภัยและภัย
 
เพิ่มพิเศษ, ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด) และต้องเป็นภัยที่ได้คุ้มครองตามตามกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินหลักด้วย
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Non-Property Sub-Section)
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามรายการด้านล่างนี้ สามารถขยายให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำเสนอแยกเป็นกรมธรรม์เดี่ยวของแผนกได้
 
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง ของอาคารสถานที่ประกอบการ ของผู้เอาประกันภัย หรือ
 
เกิดจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจำต้องรับผิดตามกฎหมาย
 
ประกันภัยเครื่องจักร

ให้คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก

- การใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์

- ความผิดพลาดหรือบกพร่องในการออกแบบ

- ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง

- ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า หรือการกลั่นแกล้ง

- การขาดน้ำในหม้อน้ำ

- การระเบิดในทางฟิสิกส์

- การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง

- ไฟฟ้าลัดวงจร

- พายุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร
 
การประกันภัยอิเล็คโทรนิค (Electronic Equipment Insurance)

ให้ความคุ้มครองและชดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 
ไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ Equipment Insurance
 
ประกันความซื่อสัตย์

ให้ความคุ้มครองการสูญเสียเงิน หรือทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำฉ้อฉล หรือทุจริตหนึ่งครั้ง หรือหลายครั้ง โดยพนักงานลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นการ
 
กระทำโดยลำพังหรือร่วมกระทำกับผู้อื่น
 
การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ
 
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศ

ให้ความคุ้มครอง กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายโดยตรงจากการที่ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกขนส่ง

• เกิดอุบัติเหตุชนกัน

• พลิกคว่ำ

• รถไฟตกราง

• เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้

• และ รวมถึงการสูญหายในกรณีที่ยานพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
 
ประกันอุบัติเหตุ(ส่วนบุคคล/กลุ่ม)

ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิตและทุรภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
โทรมาสอบสอบได้เลย : 095 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้