ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

13497 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

ประกันภัยทดแทนแรงงาน และความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
ประกันภัยทดแทนแรงงาน
ความคุ้มครอง

คุ้มครอง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน ตามพระราชบัญญัติแรงงาน หรือ

กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชดใช้สำหรับ
ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ชดใช้สำหรับ

ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการ

ดูแล เอาใจใส่ของนายจ้าง

 ใบคำขอประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

 ติดต่อเรา
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514


Powered by MakeWebEasy.com