ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-ไทยศรีประกันภัย

1839 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-ไทยศรีประกันภัย

 
 
EASY DOCTOR INSURANCE
         ประกันภัยความรับผิดความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
 
               คุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อาจถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อบุคคลภายนอกตาม ความรับผิดตามกฏหมายจากการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษาหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
 
ความคุ้มครอง
               คุ้มครองบุคคลที่ทำประกันภัยโดยกำหนด ประเภทของแพทย์ (ตาม Package) คุ้มครองความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดจากการกระทำผิด หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ เช่น โดยคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย รวมถึงการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ (เครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต และกระทรวงสาธารณสุข)
 
อาณาเขตความคุ้มครอง
              ภายใต้อาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 
สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี
              • บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ แต่หากผู้เอาประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัย ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการยินยอมจากบริษัท
              • ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยมีความเห็นให้ชำาระค่าเสียหาย แต่ผู้เอาประกันภัยไม่เห็นด้วยและเลือกที่จะต่อสู้คดีความรับผิดของผู้รับ ประกันภัยจะไม่เกินจำานวนเงินที่มีการตกลงชำาระค่าเสียหายบวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับประกันภัย วันที่ผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะต่อสู้คดี

ข้อยกเว้น การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี้ไม่คุ้มครอง 
• การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
• ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวช สำาอาง (ผิวหนัง)
• AIDS / โรคตับอักเสบ
• การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือก
• การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำาในโรงพยาบาล
• ให้ยาเพื่อลดน้ำาหนัก
• ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
• การกระทำาผิดโดยเจตนา
• ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
• ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำาประกันภัย
• การรักษาโดยเลสิกข์
• การฝังเข็ม
• ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง
• ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดตามสัญญา                                                         
แผนความคุ้มครองแพทย์แผน 1แผน 2
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)1,000,000 /ครั้ง2,000,000 /ครั้ง
2,000,000 / ครั้ง4,000,000 /ครั้ง
ความรับผิดส่วนแรก (บาท)10,000 /ครั้ง20,000 /ครั้ง
กลุ่มแพทย์ความคุ้มครองเบี้ยประกันภัยต่อปี
กลุ่ม 1อายุรแพทย์, จิตแพทย์. พยาธิแพทย์, ศัลยแพทย์, จักษุแพทย์, แพทย์ หู คอ จมูก,
แพทย์รังสีรักษา, แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
11,00014,500
กลุ่ม 2วิสัญญีแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,
กุมารแพทย์
12,00017,000
กลุ่ม 3ทันตแพทย์10,00014,000
 

Powered by MakeWebEasy.com